Home

Znečištění půdy referát

Kontaminace půdy - Wikipedi

 1. Existují tisíce zdrojů znečištění půd a typů polutantů.Mezi nejčastější patří uhlovodíky, rozpouštědla, polyaromatické uhlovodíky, pesticidy, olovo, kadmium, rtuť a ostatní těžké kovy.Výskyt těchto zátěží souvisí se stupněm industrializace a intenzity používání chemikálií.. Velmi často se do půdy dostávají ropné uhlovodíky z protržených.
 2. Znečištění havarijní, jednorázové s mnohdy katastrofálními okamžitými dopady, spojenými s masovým úhynem vodních organismů i jinými škodami. Zpravidla toto znečištění relativně brzy odezní a vytvoří se podmínky pro obnovení života ve vodě a dalších funkcí vodního ekosystému. 2
 3. Člověk se obával škod, které (Znečištění vody, Ekologie referát) Přidat materiál MENU Odmaturuj.cz. Referáty vod a půdy vstupuje asi 100 000 různých chemických sloučenin v množství mnohonásobně převyšujícím množství látek, které se tam dostávají přírodními pochody např. sopečnou činností.
 4. Půda se skládá z neživé a živé složky. Neživými částmi půdy jsou částečky jílu, hlíny, v některých půdách i písku a větší či menší kamínky. Podle převládajících pevných částeček půdy rozlišujeme různé druhy půd: půdy písčité, hlinité a jílovité
 5. Uvážlivé využívání zemědělské půdy, včetně jejího zpracování, úpravy vodního režimu a zavlažování, vhodného střídání plodin, optimalizovaného používání hnojiv a prostředků na ochranu rostlin, zachování krajinných prvků, nebo zavádění protierozních opatření má rovněž širší dopad na životní prostředí jako je např. kvalita a vydatnost.
 6. a retenční schopnosti půdy →zrychlený povrchový odtok - lokální povodně, znečištění odtékající vody. Soil sealing 2002. 2004. 2007
 7. Znečištění vod způsobuje sopečná činnost, sesuvy půdy nebo vyplavování toxických látek z podloží, které vznikají při geologických dějích. Významným zdrojem znečištění může být také větší množství současně uhynulých organismů nebo zvyšování teploty vody v důsledku vysychání v období snížených.

referát: Devastace životního prostředí () znečištění kontinentálních vod a moří industrializací organickými látkami. V důsledku toho dochází k úhynu organismů, což je smutné. fosfáty z oblasti zemědělství. Přehnojení půdy poškozuje spodní vodu a povrchovou vodu v konečné fázi. Půda je zatěžována. Kontaminace půdy je způsobena zvýšeným obsahem potenciálně rizikových látek v půdním prostředí, zpravidla antropogenního původu, jakými jsou rizikové prvky, perzistentní organické polutanty, radioaktivní prvky, kyanidy a jiné chemikálie. Do půdy se dostávají z imisní zátěže, při havarijních situacích (přeprava a. Půda - znečištění. minerální hnojiva-zvýšení obsahu některých látek (přehnojení), zasolování půd, vyplavování nadbytečných hnojiv do vody. pesticidy - kumulace v organismech, v půdě zůstávají dlouho jejich rezidua, nespecifický účinek, problematika vzniku rezistence (eroze - rozrušování a odnos půdy)(zhutnění půd vlivem pojezdů těžkých strojů.

Dalším celosvětovým problémem je znečištění ovzduší emisemi lidské činnosti. Hlavním zdrojem znečištění je energetika, průmysl a v rostoucí míře doprava. Různým stupněm půdní degradace je dnes ohroženo celkem 65 % z celkové rozlohy zemědělské půdy na zemi (1,5 miliardy ha) Znečišťování životního prostředí jakéhokoliv druhu je nebezpečné pro každého živého tvora na zemi. Každý z nás určitou mírou více či méně přispívá ke znečišťování ovzduší, vody i půdy. Často si ani neuvědomuje, že svou činností můžeme škodit, což je důvod, proč bychom se o tuto oblast měli více zajímat

Znečišťování vody - Ekologie - Referáty Odmaturu

DŮSLEDEK - ubývaní orné půdy, znečišťování světového oceánu, podzemních vod, atmosféry, ničení a úbytek lesů, úbytek rostlinných a živočišných druhů. Některá orná půda již dává malé výnosy, na jejich zlepšení nepomáhá ani používání umělých hnojiv • Pro dosáhnutí cíle, kterým je optimální využívání půdy je d ůležité, aby byly p ůdní zdroje ohodnocené podle jejich vhodnosti pro r ůzné typy využívání. Ty p ůdy, které jsou vhodné pro široké spektrum využívání musí být za řazeny do takových forem využívání, aby nebyla znemožn ěna p řípadná zm ěna Učivo o půdě. Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely Nejvýrazněji se na celkovém průmyslovém znečištění ŽP podílejí největší průmyslové oblasti světa. b) Vliv dopravy na životní prostředí Hustá síť silnic i železnic zabírá velké plochy půdy, většinou zemědělsky využitelné. Nádrže pohonných hmot ohrožují čistotu podzemních vod Vytisknout referát Přidat referát do záložek ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ Úměrně s rozvojem průmyslové výroby, výstavbou elektráren povrchových dolů i sídlišť a s rozvojem dopravy stoupá znečištění ovzduší. Účinky škodlivin určitého typu- jedovatých (toxických) látek- na člověka zkoumají toxikologové

Nevýhodou je, že skládky zabírají místo a nesprávně řízená skládka je zdrojem znečištění. Seznam použité literatury: Berger J. Ekologie KOPP 1998 Hadač E. Ohrožená příroda Horizont 1983 MUDr. Švec F. Člověk a prostředí Avicenum 1982 PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT referát: Ekologie () Všechny tyto produkty musí být nějak zlikvidovány, dřív se běžně vypouštěli do vody, do vzduchu, do půdy. Geologové již dnes používají pojem \antropoidní sedimenty\ jako druh horniny, která vznikne díky lidské činnosti. Znečištění moří. Podzolové půdy Smrk, bříza, lípa, osika; amurový korkový dub, korejská borovice a amurová lípa na Dálném východě Srnec, jelen, zajíc, skunk, čipmunk, tygr Hustá populace, kulturní a průmyslová krajina, města, těžba nerostů Problémy životního prostředí - znečištění ovzduší a kontaminace vodních záso Znečištění vodyZnečištěny jsou vodní plochy a toky a tím se zhoršuje kvalita vodních ekosystémů - např. úhyny ryb nebo kontaminace sedimentů. Přebytek dusíku dodávaného zemědělci formou hnojiv, který rostliny nevyužijí a je z půdy vyplaven do vody, představuje množství cca 45 kg na hektar

Znečištění vody - Ekologie - Referáty Odmaturu

Druhy ochrany [editovat | editovat zdroj]. Předcházet nadměrnému užívání vody a jejímu znečištění lze různým způsobem. Na mikroúrovni je třeba zavádět ekologicky šetrnější způsoby využívání vody, ne tak náročné na její spotřebu, šetřit s výrobky, k jejichž výrobě vodu využíváme, nepoužívat kvalitní vody tam, kde lze sáhnout k využití vody méně. c) dosažení vyrovnaného stavu půdy. referát: Znečištění ovzduší - AntiŠkola. Regionální znecištení ovzduší postihuje celé velké oblasti, jako je napríklad strední nebo severní Evropa. V tomto velkém regionu, silne ovlivneném rozvinutým prumyslem, predstavují hlavní problémy predevším slouceniny síry a dusíku a v. Tyhle typy aut by se měly zakázat! V mém okolí si myslím, že není až tolik skládek, kterých je jinde nesčetně, dokonce i tam, kde je napsáno zákaz skládky! Odpadky by se měly skladovat pouze tam, kde víme, že výpary, špína a další nebudou nikomu vadit a že neohrozí prosakování do půdy, která je třeba obdělávána

Půda: pedosféra: referát

Ochrana půdy (Životní prostředí, eAGRI

 1. erály. Touto vrstvou.
 2. Znečištění působí těžba surovin, doprava, zemědělství. Snad všechny chemické látky, zanesené nejrůznějšími způsoby do životního prostředí, alespoň z části najdou nakonec svou cestu do vod. Jedním z nejdůležitějších ukazatelů znečištění vod je kyslíkový režim
 3. Výsledkem jsou narušené odtokové poměry, degradace půdy a znečištění vod. Eroze a její vliv na půdu. Na území naší republiky je přibližně 31 procent orné půdy ohroženo vodní erozí a téměř devět procent větrnou. Na převážné ploše erozí ohrožených půd není prováděna systematická ochrana, která by.
 4. Rozsah znečištění půdy, vody, popis, zákres, fotodokumentace : Záznam o provozním zásahu, kdo ho provedl, technická opatření: Popis a rozsah vzniklých škod: Rozhodnutí o následném opatření: Kontrolní rozbory, případně vzorky půdy a vody: Místo a datum: Podpisy: Potvrzení plánu vyrozumění a dostavení se k havári

Znečištění je pod hladinou podzemní vody v nejnižším místě propustné vrstvy. Hydrobariéry - hydraulické clony. V podstatě se jedná o pasivní sanační zásah, jehož hlavním cílem je zabránění šíření kontaminace. Hydraulická deprese musí vytvořit takovou depresi ve směru šíření kontaminantů, která zabrání. Ty se ale zároveň dostávají do půdy a do vody a odtud do celého ekosystému. O zdravém životním prostředí pak nemůže být ani řeč. Naopak. Bydlet blízko bavlníkového pole je vlastně zdraví nebezpečné, protože pesticidy dlouhodobě způsobují rakovinu, potraty, kožní a zažívací problémy nebo duševní nemoci. Na. Aktuálně není v platnosti výstraha, ale v nejbližších pěti dnech se mohou vyskytnout nebezpečné jevy a výstraha může být vydána později Degradace půdy znamená ztráta, nebo-li snížení úrodnosti.Vyčerpání živin způsobuje dlouhodobé hnojení nebo pěstovaní stejné plodiny - monokulturní zemědělství. Hlavními vlivy jsou : Znečištění chemickými látkami ( těžké kovy, hnojiva, ropné produkty ) Zakyselení půdy ( způsobené kyselými dešti Český-jazyk.cz - SLOHOVÁ PRÁCE: Dopad lidské činnosti na životní prostředí (Úvaha) › Mezi přední světové problémy by měly patřit otázky životního prostředí. Je nezbytně nutné snižovat zátěž planety, což samozřejmě neznamená návrat na stromy,..

Bodové znečištění půdy pochází z dočasných nebo trvalých polních hnojišť (jejich přehled je uveden dále). K liniovým zdrojům znečištění půdního prostředí patří provoz na silničních komunikacích (aromatické uhlovodíky, posypové soli, úniky ropných látek) Vlivy dopravy na prostředí (zábor půdy, nehody, znečištění) Problém migračních překážek (krajina, vodní toky) Význam variantního a trasového řešení komunikace Nástroje k omezení neg.vlivu dopravy (protihluk.opatření, ekodukty, doprovodná zeleň) Title: Vliv dopravy na Ž Každý referát bude mít tyto části: 2.1.1 Znečištění z potravinářského průmyslu Obsah a přílohy se jako kapitoly nečíslují. Příloha 1 Odebrané vzorky půdy Příloha 2 Půdní profil lokality č. 1 7 -obiloviny na 55% zemědělsky obdělávané půdy-pro pěstování plodin rozhoduje nadmořská výška-pěstování plodin pro přímou spotřebu a produkce krmiv pro hospodářská zvířata-3 oblasti: kukuřičná- malá oblast, nejnáročnější plodiny, jih Moravy; řepařská- cukrová řepa, Jihomoravské úvaly a Polab Znečištění hydrosféry se liší poškozením povrchových a podzemních vod a množstvím a škodlivostí odpadů . Na rostoucím znečištění se podílí především průmysl a zemědělství , např. používání hnojiv a chemikálií na ochranu rostlin nebo havárie tankerů apod

projednává ve svém obvodu přestupky týkající se § 3 odst. 1 písm. a), jde-li o výskyt a šíření plevelů, jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat Znečištění moří Odpady a jedovaté látky, které lidé vypouštějí do moře, představují smrtelné nebezpečí pro mořské živočichy i rostliny a jejich důsledky se zákonitě obracejí i proti naší civilizaci. Například znečištění ropou není výjimečný jev vody či půdy. Bez omezování znečištění, odpadní produkty ze spotřeby, topení, zemědělství, těžbu, zpracovatelský průmysl, dopravu a další lidské činnosti, ať už se hromadí, nebo rozptýlit, budou degradovat životní prostředí . Posuzování vlivů na životní prostředí I. Posuzování vlivů na životní prostředí. Posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen proces EIA, proces SEA) je v České republice upraveno zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, který nahradil původní zákon č. 244/1992 Sb Jak chránit planetu Zemi. Zajímá vás naše planeta a chcete se podílet na její ochraně? Globální oteplování, vysychající oceány a vymírající druhy jsou věci, o kterých slýcháme každý den, takže je těžké se rozhodnout, kde začít. Zdá se, že..

Video: Znečištění vody - Wikipedi

Pesticidy se dnes používají na 95% zemědělské půdy. Účinku pesticidních látek jsou vystaveny všechny složky biosféry - vzduch, půda, voda, ale i rostliny a živočichové. Nejčastěji jde o organické znečištění, ropné uhlovodíky, těžké kovy, pesticidy a dusičnany. Tento referát si můžete stáhnout jako. vém centimetru půdy žije 20 000-30 000 ge-netických druhů bakte-rií. Ptal jsem se, zdali jsem se nepřeslechl. Nepřeslechl! O tom se mikrobiologům před de-seti lety nezdálo! Po-krok v poznání tedy je, ale také pokrok v ničení. Na stejném setkání jsem mluvil s profeso-rem Hattori z Japon-ska, kterého upoutal můj referát o. REFERÁT KYSELÉ DEŠTĚ Tyto deště rovněž vyluhují toxické těžké kovy z půdy do povrchových vod i do zdrojů pitné vody. transportují kyselinu v podobě srážek nebo zachycenou na tuhých částicích do vzdáleností až 4000 km od zdroje znečištění Celý referát ministr životního prostředí. Jana Maláčová. ministryně práce a sociálních věcí. Miroslav Toman. ministr zemědělství . Životní příběhy. Pavel, 47 let, závislý na alkoholu. Smog omezuje naši svobodu vycházet, znečištění půdy naši svobodu pít ze studny a podobně. Pirátská strana má za cíl.

Devastace životního prostředí - referát - Seminárky

Školní a webové informační centrum Základní škola Kpt. Jaroše získala v rámci grantových projektů ESF 4 441 019,42,- Kč na realizaci dvou projektů Zabránit znečištění oděvu a obuvi, zabránit kontaktu s kůží a očima. Pro únik ze zamořeného prostoru použít masku s filtrem proti organickým plynům a parám. Zákaz kouření. Odstranit všechny možné zdroje vznícení. Vykázat z místa všechny osoby, které se nepodílejí na záchranných pracích Eroze půdy, trvá více než tisíc let, než se vytvoří úrodná půda. Ta ale může být během deseti let zcela zničena. Chybí totiž stromy, které v době dešťů zadržují vodu na zemi. Zničení řek, vykácení lesa v horní části ohrožuje celý tok řeky a stavy ryb. Eroze půdy a stavba nových komunikac znečištění ovzduší hluk znečištění vod a půdy vlivem provozu a výroby automobilů díky celkové velké délce silniční infrastruktury, velký zábor půdy nepříznivá energetická bilance kongesce (zácpy) nehodovost vysoká pořizovací cena a rychlá ztráta hodnoty a dalš

Podnebí zde bývá mírné, oceánské i kontinentální. Obvyklé jsou poměrně chladné zimy a teplá léta, srážek bývá rovněž dostatek. Průměrné roční úhrny se pohybují mezi 500 až 1000 mm. Nalezneme zde chudší podzolové půdy, ale i zemědělsky výhodné typy půd, mezi které patří hnědozemě, případně i černozemě Anotace, referát: Norma není platná: Další variant.n. Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na juvenilní stádia pozemních hlemýžďů (Helicidae) - Stanovení účinků znečištění půdy na růst: Volné předmět t CAS 7440-38-2; Vzorec. As. Stručná charakteristika. Arsen je polokovový prvek, tzv.metaloid. Zdrojem jeho úniků jsou především spalování fosilních paliv, hutní a rudný průmysl (arsen se vyskytuje jako příměs v mnoha rudách).Arsen v životním prostředí nedegraduje; značná část je obsažena ve vodních sedimentech, snadno bioakumuluje v potravních řetězcích V České republice je mimořádně citlivým problémem i zábor zemědělské orné půdy. U nás připadá již jen 30 arů na jednoho obyvatele, zatímco v jiných vyspělých státech podstatně více - např. v Německu 230 arů a v USA 236 arů. Negativní dopad těžby je také ve vlivech na hydrosféru a atmosféru Zemědělství. Zemědělství se podílí na HDP mezi 13 a 20 % v závislosti na sklizni a zůstává i přes rozvoj ostatních odvětví významným článkem ekonomiky země. V zemědělství je zaměstnáno přibližně 40-45 % činného obyvatelstva (průměrný věk zemědělců je přes 50 let a cca 80 % z nich je negramotných). 67 % zemědělců jsou malorolníci s plochou půdy do.

Digitalizace vzácných dokumentů a knih je velmi důležitou činností, kterou se zabývá většina velkých knihoven. Zpřístupnění dokumentů v digitální podobě například na Internetu je důležité hlavně kvůli umožnění studentům a vědcům prohlížet si materiály, které by se jim dříve nemohly dostat do rukou Chemie v životě člověka Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Bednaříková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské a poradenské zařízení a zařízení pro další vzděláván Nové mezinárodní studie přinesly konkrétní návrhy, jak zajistit ochranu zdraví lidí, kteří žijí v blízkosti hutí a dalších podniků těžkého průmyslu, skládek nebo opuštěných vojenských základen. Jsou v nich shrnuty podrobné informace o znečištění, které ohrožuje skoro milion lidí ve středním a východním Kazachstánu Metodická příručka (

Kontaminace půdy (Půda, eAGRI

Potřebuji poradit, máme ovocný sad na samotě, kde se běžně přes rok vyskytuje zvěř. Bažanti, zající a srnci. Každý rok zde myslivci konají společné hony, a během roku střílí lišky, kočky a další nevím co. Jen orientačně jsem spočítal, že průměrná váha olověné náplně je 30 g a při průměru 20 ran na hon po 40 letech mám na pozemku 24 kg legálního. Obnova funkcí půdy je tak důležitá pro splnění cíle Pařížské klimatické dohody, která usiluje o udržení globálního oteplování pod 2 °C do roku 2030. Zabránění degradace půdy, její snížení a obnova může podle vědecké zprávy zmírnit emise skleníkových plynů o třetinu do roku 2030 Anotace, referát: Norma je platná: Další variant.n. Kvalita půdy - Účinky znečištění na larvy hmyzu (Oxythyrea funesta) - Stanovení akutní toxicity: Volné předmět t. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE Kvalita půdy Rizikem je, že se obrovská nádrž promění v jímku na splašky a průmyslové znečištění a zanese se bahnem. Naposledy se to stalo roku 2012, kdy přehradě hrozilo, že bude ucpána tisícovkami tun odpadků, které k ní přinášely přívalové deště

Problémy životního prostředí a jejich řešení - Biomach

překlad znečištění atmosféry ve slovníku češtino-angličtina. en Emission factors could be the IPCC default emission factors as outlined in the revised 1996 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories and in the IPCC good practice guidance, country-specific emission factors, plant-specific emission factors or CORINAIR emission factors developed under the 1979 Convention on. Okresní úřad v Kroměříži referát životního prostředí vyjádření ze dne 30.5.2002, č.j.: ŽP-51/9003/02-Tj. Okresní úřad Kroměříž - okresní hygienik vyjádření ze dne 20.5.2002, č.j.: 241/1335/2002 V dostatečném předstihu provést průzkum znečištění půdy v místě realizace záměru tak, aby mohla být. Referát. Michigan se skládá ze dvou částí oddělených Velkými jezery. lesy na severu a podobně jako jižně položené obilnářské státy Středozápadu i dostatek úrodné orné půdy. Industrializace poškodila životní prostředí a např. znečištění Velkých jezer je dnes už tak značné, že vážně ohrožuje.

Globální problémy - seminář - Vše Potřebné v Kostc

znečištění atmosféry translation in Czech-Estonian dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies znečištění ovzduší - emise, imise, kyselé deště - následky ochrana půdy Lesy NAZAPOMEŇTE SI REFERÁT PODEPSAT (papír nebo email, kterým ho posíláte) !!! písemnou formu odevzdat osobně, prezentace poslat na mail luftnerova.m@2zsrako.c Plošným zdrojem znečištění ovzduší se záměr může stát ve fázi výstavby, kdy budou prováděny skrývkové a výkopové práce. V případě jejich kombinace s déletrvajícím suchem a větrným počasím mohou částečky orniční a podorniční vrstvy půdy do jisté míry způsobit znečištění ovzduší ukazatelé čistoty ovzduší (jsou citlivé na znečištění čerpají z půdy vodu s rozpuštěnými anorganickými látkami. Vodné roztoky jsou rozváděny po těle vodivými pletivy -CÉVNÍMI SVAZKY.V listech krátký referát v podobě kartičky Získávají je z půdy. Nejvíce přijímají uhlík, dusík, fosfor, draslík, vápník, hořčík a síru.Živiny jsou přijímány rozpuštěné ve vodě, která je zdrojem kyslíku a vodíku. aby se zamezilo znečištění půdy dělam referát na chemii a nemohla jsem nic najít až tady u tebe, fakt díkes.

Znečištění moří (odpady a jedovaté látky, likvidace živočišných druhů) Narušování ozónové vrstvy (následkem je změněný dopad UV paprsků - tlumení fotosyntézy, ale i poškozování sítnice oka, pokožky, změny globálního klimatu) Devastace životního prostřed velkovlastníkům půdy a nadnárodním společenstvím. Údajná šetrnost biopaliv k přírodě je velmi sporná. Zastánci biopaliv argumentují, že biopaliva sníží emisi skleníkových plynů, protože při jejich spalování se vyprodukuje pouze tolik oxidu uhličitého, kolik rostliny předtím pochytaly z ovzduší Ručně tříděné vysokoškolské studijní materiály zdarma ke stažení - seminární práce, referáty a další. Soubory jsou volně ke stažení bez nutnosti přihlašování, bez registrace, bez omezení jejich počtu a velikosti

 • Péče o růže na jaře.
 • Varilrix.
 • Supreme drop release.
 • Download vuescan.
 • Zimní krajina výtvarná výchova.
 • Kavárna hrotovice.
 • Green street hooligans.
 • Černé kalhoty s mašlí.
 • Polaroid heureka.
 • Sdh rybník.
 • Šrí džajavardanapura kotte.
 • Tenké střevo délka.
 • Kelly macdonald filmy a televizní pořady.
 • Keňa bez očkování.
 • Poštovní známky 2019 cena.
 • Majnuj mapa.
 • Best linkedin profiles.
 • Stavovské divadlo program leden 2019.
 • Výměna svíček jak často.
 • Montessori kopaci mic.
 • Zábava se psem.
 • Citroen 2cv autobazar.
 • Set top box dvb t2 dva tunery.
 • Baseball schools.
 • Kalhoty vz 95 použité.
 • Eco by sonya sleva.
 • Beluga jeseter.
 • Počasí benátky září.
 • Fio platba kartou na internetu.
 • Autovrakoviste ceske budejovice.
 • Poplatník daně.
 • Vnější filtr do akvária.
 • Čarodějnictví kniha.
 • Chovatelé hadů.
 • Unyp cena za semestr.
 • Ragdolla.
 • Nejčtenější zpravodajské portály 2019.
 • Program na rozmístění nábytku.
 • Ea ebv.
 • Čištění suchou párou.
 • Televize philips kvalita.