Home

Energie prezentace

Prezentace v PowerPointu seznamuje žáky 1. stupně s energií slunečního záření. Text je doplněn animacemi a vhodnými obrázky. Jeho součástí je rovněž závěrečný souhrn učiva a pracovní list, do kterého je možno doplňovat současně s prezentací (zápisem učiva), či může být použit k opakování učiva (test znalostí) VY_32_INOVACE_CH.8.20 -ENERGIE - prezentace Název šablony Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název VM 9. ročník- Člověk a příroda - Chemie - Energie Autor VM Gabriela Nápravníková Období vytvoření VM Listopad 2012 Anotace Materiál je určen k výkladu pro žáky 9. ročníku učebního předmětu Chemie Tematický okruh: Energie Téma: Výroba a přenos elektrické energie Druh učebního materiálu: Prezentace Anotace: Prezentace seznamuje žáky s principem výroby elektrické energie v různých typech elektráren a s elektrickou rozvodnou sítí Energie, o kterou se zvýšila vnitřní energie, je vlastně práce, kterou kámen vykonal při svém pádu (při pádu se měnila polohová energie na pohybovou, po dopadu se přeměnila tato energie zvýšením teploty kamene i země v místě dopadu). Počítáme tedy práci: m = 4 kg => F = 40 N s = 180 cm = 1,8 m ---- Tematická oblast: Molekulová fyzika a termodynamika Klíčová slova: Přeměna energie, druhy energie, zachování energie. Metodický postup: Promítnutí prezentace. (20 min.) Po promítnutí slidu 5 nechat ve dvojicích v lavici promyslet a domluvit, jaké druhy energie viděli na animaci

Energie Většina energie pochází ze Slunce. Rostliny přijímají sluneční energii, z rostlin ji přijímají živočichové, kteří se rostlinami živí Neobnovitelné zdroje energie Zdroje, které se vyčerpají do několika desítek let. Patří sem tzv. fosliní paliva: - uhlí - ropa - zemní plyn - jaderná energie Tepelná elektrárna [online]

Energie - Digitální učební materiály RV

8. třída - Práce a energie Přeměny energie Energie se nedá vyrobit ani zničit. Energie se přeměňuje z jednoho druhu na druh jiný. Většina energie, kterou dnes využíváme, pochází ze Slunce. Příklady přeměny energie: Člověk a ostatní živočichové přeměňují chemickou energii v potravě na energii pohybovou ZŠ Zlín, Nová cesta 268, Štípa. Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 10231947 Pohybová energie = je energie, kt. Má každé pohybující se těleso, je možné ji proměnit v práci. Je závislá na rychlosti a hmotnosti tělesa. Značí se Ek. Ek = 1/2at 2. Polohová energie = polohovou energii má každé těleso, kt. Bude po uvolnění konat práci, např. Bude někam přitahováno Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.Energie je slovo vytvořené fyziky v polovině devatenáctého století z řeckého energeia (vůle, síla či schopnost k činům). Energie je popsána stavovou veličinou

Vnitřní energie - fyzikální veličina. Zvyšování vnitřní energie se projeví na zvýšení rychlosti molekul, tedy větší kinetické energii a tím i vyšší teplotě tělesa. To platí i naopak - značka U - jednotka J (Joule Prezentace jsou vám k dispozici, kdykoli je potřebujete. Prezentaci jednoduše vytvoříte v prohlížeči nebo v aplikaci, kterou si stáhnete do svého mobilního zařízení

Fyzika - 8. roční

Mechanická práce, výkon a energie + řešené příklady

Následuje prezentace Člověk a energie. Slide elektrická vodivost děti vyplňovaly na základě pokusu. Viz video, které je součástí digitálního materiálu. Potom žáci pracují s listem Člověk a energie (pracovní list), který vyplní a společně s vyučujícím následně zkontrolují Prezentace používané pro výuku . Co nás čeká v 8. ročníku; Bezpečnostní řád učebny chemie a fyziky; OPAKOVÁNÍ UČIVA 7. ROČNÍKU. Pohyb a síla (opakování) Mechanické vlastnosti kapalin a plynů (opakování) Světelné jevy (opakování) PRÁCE. ENERGIE. TEPLO PRÁCE A VÝKON. Práce; Práce při zvedání tělesa kladkami. Atomová energie ve světě. Stále více se ukazuje, že role energie z jádra jen tak neoslabí, spíše naopak. Protože energetické nároky stále stoupají, fosilních paliv stále ubývá a žádná použitelná alternativa zdrojů elektrické energie stále nepřichází, vypadá to, že jádro bude dominovat

Energie - Wikipedi

Energetika v Česku je výroba, spotřeba, import a export energie a elektřiny v Česku. Většina elektřiny se vyrábí v uhelných (51,4 %, r. 2015) a jaderných (32 %, r. 2015) elektrárnách a dále v elektrárnách využívajících obnovitelné zdroje energie (11,2 %, r. 2015).V roce 2014 se v Česku vyrobilo 85,9 TWh elektřiny, 9,9 TWh bylo dovezeno a 25,7 TWh bylo vyvezeno V portfoliu energetických zdrojů, které využívá Skupina ČEZ, mají své nezastupitelné místo i obnovitelné zdroje. Z hlediska výroby elektrické energie sice nehrají rozhodující roli, jejich význam však spočívá v šetrném přístupu k životnímu prostředí a případně v možnostech budoucího využití ve větším rozsahu Energie vložená do výroby slunečních článků se vrátí za několik let, palivo je zdarma a předpokládaná životnost delší než 30 let. Solární články Solární články jsou elektrotechnická zařízení, která využívají galvanického efektu, aby přeměnili sluneční světlo v elektrické napětí. Každý článek nám. Tok energie mezi hlavními částmi motoru - statorem a rotorem je realizován výhradně pomocí elektromagnetické indukce, proto se často tento motor označuje jako motor indukční. Výhodou asynchronního motoru je vysoká spolehlivost, jednoduchá konstrukce a napájení z běžné střídavé sítě. 26. března 2015 energie větru - vzniká nerovnoměrným ohřevem částí zemského povrchu, vítr vyvolává navíc vznik vln. energie biomasy - uskladněná sluneční do chemických vazeb fotosyntézou - biomasa se spaluje nebo využívá jako potrava. vodní energie - sluneční energie - umožňuje koloběh vody. teplo. elektromagnetické zářen

Vnitřní energie. Tepl

 1. Tato energie nezávisí na gravitačním poli. S finanční podporou evroých strukturálních fondů a státního rozpočtu ČR vypracoval : kolektiv učitelů 1. ZŠ Sedlčany V Sedlčanech: 25. 6. 2011 . Title: Prezentace aplikace PowerPoint Author: mira Created Date
 2. Energie. Energie je fyzikální veličina, která je charakterizována jako schopnost hmoty (látky, pole) konat práci. Mechanická energie soustavy je definovaná jako součet její potenciální energie a celkové kinetické energie všech jejích objektů. Jako značka energie se používá písmeno E
 3. Využití ve zdravotnictví Radioaktivní a rentgenové záření se začalo využívat v medicíně téměř ihned po jejich objevu a dnes patří využívání nukleární medicína k významným lékařským oborům
 4. CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU - část 01 KINETICKÁ A POLOHOVÁ ENERGIE. • 01) Pohybová (kinetická) energie tělesa: Z řeckého slova kinetikos - pohybující se, značíme Ek, jedná se o energii každého pohybujícího se tělesa, Kinetická energie je uschovaná práce, jednotkou je J (Joule). Pro velikost pohybové energie platí
 5. ENERGIE --> užitečná PRÁCE + mnoho odpadního TEPLA!!! (a to už NELZE vrátit zpět) Perpetuum mobile (lat. věčně v pohybu) by byl stroj, který by pracoval bez dodávání energie. Nelze jej sestrojit, protože působením tření a jiných sil je brzděn každý mechanismus. Každý stroj udržujeme v chodu dodáváním energie
 6. energie, kterou při tepelné výměně odevzdá teplejší těleso chladnějšímu nebo, kterou příjme chladnější těleso od teplejšího. Přijatéteplo: Q= m . c. ( t-t0) teplo hmotnost měrnátepelnákapacita koncováteplota počátečníteplota Odevzdanéteplo: Q= m. c. ( t0-t
 7. Energie se nemůže ani ztratit, ani vzniknout z ničeho. Její celková velikost pro izolovanou soustavu je konstantní. Celková energie izolované soustavy je rovna součtu všech forem energií přítomných v soustavě. E = E 1 + E 2 + E 3 + × × × + E n. Energie charakterizuje stav soustavy, je to stavová veličina

slouží k výrobě energie z organických látek za přítomnosti kyslíku vakuoly jsou hlavně u rostlinných buněk nebo u bakterií, obsahují vodné roztoky různých látek (i barevných Výuka online, Procvičování učiva pro žáky 1. až 5.ročníku v Základní škole Jehnědí. Předměty: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka.

Výhodné ceny elektřiny a plynu právě pro vás. Zajímavé produkty a služby, díky nimž ušetříte čas i peníze. Potřebné formuláře ke stažení Transcript přeměny energie a následující (viz. prezentace) Mechanické kmitání Kmitavý pohyb tělesa (hmotného bodu) Periodický kmitavý pohyb. Mechanický oscilátor Kinematika kmitavého pohybu Perioda T [T] = s Frekvence f [f] = s-1 = Hz (hertz) 1 f T Harmonický pohyb všech forem energie, zejména elektrické a také těžbou a . využitím surovin . jako je uhlí, ropa, zemní plyn, jaderné palivo a dřevo. Také využitím obnovitelných zdrojů energie, jako jsou sluneční energie, větrná energie, vodní energie, biomasa atd. Hlubinná těžba černého uhlí probíhá momentálně pouze n můžeme elektřinu získávat například přeměnou z energie mechanické þi tepelné a naopak za pomoci energie elektrické můžeme docílit pohybu těles þi vzniku tepla. Vhodný způsob výroby elektrické energie je proto v souasnosti právě tím, o co se snažíme nejvíce s ohledem na ekologické a ekonomické možnosti naší planety

CHE 02: Chemicka vazba

zápisy z hodin fyziky. Zde naleznete zadání prezentací pro 8.A a 8.B. Menu Úvod; Pokusy; Prezentace; Náměty na výlet Prezentace Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Učební obor: kuchař - číšník, Kadeřník Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Biosféra, koloběh látek v přírodě a tok energie • • • • - soubor živých částí všech ekosystémů biosféra včetně neživé části. Mezinárodní program Ekoškola | Ekoškol

Prezentace Google - zdarma vytvářejte a upravujte

 1. Solární energie patří mezi nevyčerpatelné energetické zdroje. Její využití nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. Množství využitelné energie závisí na klimatických podmínkách jednotlivých částí zemského povrchu. Lze ji dobře využívat nejen v oblastech s dlouhým slunečním svitem, ale i s vyšší nadmořskou výškou
 2. Největší setkání výrobců, dodavatelů, odborné veřejnosti a zákazníků z oboru střech nabídne již po osmnácté veletrh STŘECHY PRAHA, který proběhne 21. - 23. 1. 2016 v PVA EXPO PRAHA Letňany společně s veletrhem ŘEMESLO PRAHA a veletrhem úspor energií SOLAR PRAHA
 3. Prezentace s názvem Mechanická práce a energie zajímavým způsobem a vhodnými grafickými prostředky představí žákům souvislosti mezi mechanickou prací a energiemi. Naučí chápat základní pojmy jako mechanická práce, polohová (potenciální), pohybová (kinetická) energie

Zákazníci si vybírají GEEN Sale a.s. také proto, že část elektrické energie je vyrobena ve vlastních obnovitelných zdrojích, které jsou budoucností světové energetiky a představují nejmodernější trendy nejen na evroých energetických trzích Vnitřní energie - fyzikální veličina (značka U, jednotka J (Joule)) • Zvýšení vnitřní energie: PRACÍ - již víme, že při práci dochází ke zvyšování vnitřní energie - tedy i teploty tělesa. Např. mnutí rukou, pilování, huštění, běh, řezání, zatloukání hřebíku, atd. Pozn. Často pak musíme tělesa chladit Charakteristika: Tato powerpointová prezentace představuje téma přeměny vodní energie na elektrickou. Nejdříve je názorně představen vodní cyklus a vysvětlen pojem spád. Poté autor seznamuje s rozdělením vodní energie a s jejím využitím v praxi. Závěr je zaměřen na uplatnění turbín Nový Bor nakoupil energie na PXE [03.11.2020 9:54] Radnice Nového Boru na Českoliu poprvé nakoupila energie pro sebe a své organizace na burze. Díky nákupu na PXE ušetřila čtyři miliony. Hradec Králové schválil nákup plynu na PXE [20.08.2020 10:00

Prezentace :: Jaderné informac

Zákon zachování energie. Předpoklady izolované soustavy nejsou v praxi splněny. Na těleso vždy působí třecí síly, síly odporové, deformační, , v důsledku čehož dochází postupně ke snižování celkové mechanické energie.. Velikost rychlosti automobilu s vypnutým motorem se postupně snižuje, kmitání kyvadla se postupně utlumí, míč puštěný z určité. V rámci doprovodného programu k tématu cirkulární ekonomiky proběhla 9. října na letošním MSV 2019 prezentace energeticky úsporných projektů vzdělávacího kurzu Young Energy Europe. Akce se konala ve Velkém sále Regionální hospodářské komory Brno, Výstaviště 569/3

Fyzika v 8.r. - webzdarm

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 513 Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 28. 11. 2012 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma: Vnitřní energie tělesa Druh učebního materiálu: Prezentace Anotace: Prezentace seznamuje žáky s vnitřní energií těles 3. 1 Zdroje energie. Přírodní zdroje energie se nejčastěji dělí na obnovitelné a neobnovitelné. Toto víceméně ekonomické dělení je však zcela zavádějící a v podstatě jen jakousi reklamou na méně využívané zdroje. Za neobnovitelný zdroj jsou zpravidla označována fosilní paliva - ropa, zemní plyn a uhlí Prezentace českých firem zabývajících se úsporou a managementem energie. Zahraniční kancelář CzechTrade Pobaltí ve spolupráci s největším lotyšským výrobcem a distributorem energie - společností Latvenergo Group - připravuje prezentaci českých firem, které nabízí řešení pro úsporu energie a efektivní nakládání s ní

Pohybová energie závisí na rychlosti a hmotnosti tëlesa . Práce, která je vykonána pYi urychlování tëlesa je uložena v tëlese ve formë pohybové energie . v 2 Vzorec pro pohybovou energii . Tëleso, které je v klidu má nulovou Prezentace aplikace PowerPoin Vazebná energie - energie potřebná k úplnému rozdělení jádra na nukleony Obal. Elektrony - M e = 9,1 * 10-31. První modely: atom je nedělitelná částice, další pudinkový model - všechny částice jsou uvnitř celistvé hmoty atomu Bohrův model atom Přeměna sluneční energie v energii elektrickou ve fotovoltaických slunečních článcích bude, dle mého názoru, v 21. století nejrychleji rostoucí oblastí výroby čisté energie. Jaké jsou hlavní argumenty pro podporu fotovoltaické přeměny sluneční energie, proč je fotovoltaika in a jaderná energie out, jaké. Obnoviteľné zdroje energie (Exajouloch za rok) Aktuálne (2006) Technický potenciál Teoretický potenciál Hydro 9 50 147 Biomasa 50 > 276 2 900 Veterná energia 0,12 640 6 000 Solárna energia 0,1 > 1 575 3 900 000 Geotermálna energia 0,6 - - Spolu 60 > 1 800 > 4 000 000.

Solární-energie.info, informační portál o sluneční energii a vším s ní spojeném. Naleznete u nás jak obecné informace o vlastnostech, východách a možnostech využití sluneční energie, tak konkrétní informace pro firmy, domácnosti i jednotlivce o solárních technologiích a produktech Prezentace firmy: STEATIT s.r.o. Sevřené ohyby 180° Výroba sevřených ohybů v radiusu R min 0,5D je specializací společnosti rt steel s.r.o., a řadí se tak k jediným dvěma evroým výrobcům tohoto unikátního produktu na trhu

ENERGIE :: Volny-cas-uceni-cz

Člověk a energie Materiály Škola dotyke

Mechanická energie míčku klesá, mění se v energii vnitřní (tepelnou). Celková energie soustavy se ale nemění. Při všech dějích v izolované soustavě těles se mění jedna forma energie v jinou, nebo přechází energie z jednoho tělesa na druhé, celková energie soustavy se však nemění •Prezentace k výkladu pro interaktivní tabuli •Pomůcky: učebnice přírodovědy pro 5. ročník pracovní sešit, mapa ČR+vysvětlivky elektrárny, •Cíl: žáci se aktivně zapojí do výklady •Odkazy jsou aktivní, a je potřeba mít připojení k internet a zpracování energie a stavebních látek Veškerou využitelnou energii získávají organismy z chemických vazeb v přijímané potravě Přesuny a transformace látek spojené s příslušnými energetickými toky Prezentace aplikace PowerPoint Author: JiP Člověk a energie KKE/CE. Zpět na hlavní stránku 1. cvičení 23. 09. 2019 - 27. 09. 2019 prezentace podklady osnova 2. cvičení 30. 09. 2019 - 04. 10. 2019 prezentace podklady 3. cvičení 07. 09. 2019 - 11. 10. 2019 prezentace podklady Test č. 1 (Cvičení 1 a 2) 4. cvičení 14. 10 1. místo v soutěži Energie Budoucnosti. Test byl hlavně zaměřen na informace z prezentace, ale byly zde i dotazy ze základního vzdělání. Po napsání jsme měli možnost si jít prohlédnout elektromobil BMW I3. Poté už jsme jenom nedočkavě čekali na vyhlášení výsledků. Nakonec po piškvorkovém utkání kvůli shodným.

Fyzika 8. ročník - prezentace Výuka chemie, fyziky a ..

Vnitřní energie •Vnitřní energie tělesa je veličina představující souhrn energií všech částic, z nichž se těleso skládá. •Vnitřní energie ovlivňuje vlastnosti a stav látky. (např. kinetická energie částic se projevuje jako teplota tělesa) •Vnitřní energie se značí U, jednotky jakožto energie jsou Jouly. Obnovitelné zdroje Sluneční záření Větrná energie Vodní energie Energie přílivu Geotermální energie Biomasy Sluneční záření Základní zdroj energie, předpoklad pro život Přímé (téměř rovnoběžné paprsky, jdoucí do oka) Rozptýlené (dufůzní) rozptýlením slun. paprsků Díky němu probíhá fotosyntéza. Solární energie je stále populárnějším tématem. Poptávka po různých formách využítí sluneční energie je stále vyšší. Solární-energie.info si v rámci tohoto trednu klade za cíl o sluneční energii přinášet různé užitečné informace Vývoj představ o struktuře atomu. Atomové jádro - izotop, nuklid, radioaktivita. Elektronový obal - stavba elektronového obalu, orbital, kvantová čísla, pravidla o zaplňování orbitalů, degenerované orbitaly, základní a excitovaný stav atomu, ionizační energie a elektronová afinita zápisy z hodin fyziky. Zde naleznete zadání prezentací pro 8.A a 8.B. Celý příspěvek | Rubrika: Prezentace

Obnovitelné zdroje energie představují jeden z důležitých prvků budoucí udržitelné energetiky. Národní akční plán pro obnovitelné zdroje energie (PDF, 2 MB) vychází ze směrnice Evroého parlamentu a Rady č. 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Pro státy EU z této. Geotermální energie je produktem pochodů v zemské kůře. Jde o nejstarší energii na naší planetě, kterou země získala při svém vzniku a je projevem tepelné energie zemského jádra. Dále je tato energie částečně generována radioaktivním rozpadem některých prvků v zemském tělese a působením slapových sil Geotermální energie je výsledkem působení tepelné energie zemského jádra. Patří mezi obnovitelné zdroje energie, i přes to, že některé zdroje geotermální energie jsou vyčerpatelné v horizontu několika desítek let.Tepelná energie Země roste s rostoucí vzdáleností od povrchu, ovšem její projevy je možné spatřit i na povrchu v podobě horkých pramenů, gejzírů. Základní filozofií naší společnosti je zpřístupnit široké veřejnosti smysluplné využití solární energie prostřednictvím technologicky vyspělých zařízení za přijatelnou cenu.. VNITŘNÍ ENERGIE. TEPLO: 1.8 Látky jsou složeny z částic: 1.9 Proč se tělesa zahřívají při tření? 1.10 Změna teploty těles tepelnou výměnou: 1.11 Teplo: 1.12 Měrná tepelná kapacita látky: 1.13 Jak změříme teplo přijaté nebo odevzdané při tepelné výměně

Energie Reiki - Slovo úvodem. Tato internetová prezentace je věnována informacím o duchovní energii REIKI. Dozvíte se zde co to REIKI je. Odkud pochází a jakto, že se objevila právě teď. Najdete tu informace k čemu se dá REIKI použít a třeba i jak probíhá ošetření energií REIKI, pokud je využívána při harmonizaci. Téma prezentace: Obnovitelné zdroje energie. Typ souboru: prezentace PPTX. Přidal(a): klarakourilova . Stáhnout [2.08 MB] Popis materiálu: V této prezentaci jsou popsány různé druhy obnovitelné energie. Také jsou zde zmíněny výhody a nevýhody jednotlivých druhů

Energetika: referá

Energie se v chemických procesech vyskytuje v různé formě: teplo, chemická energie, elektrická energie, objemová energie, potenciální energie, kinetická energie, atd. Každý druh energie je zpravidla spojen určitou činností, ale zároveň dochází k jejich vzájemné přeměně např Práce, energie, výkon 1. Vysv ětlit pojem dráhový ú činek síly, znát obecný vztah pro výpo čet práce. 2. Vědět, že výkon je veli čina vyjad řující jak rychle se práce koná. 3. Um ět vyjád řit práci z výkonu a odvodit p říslušné jednotky. 4.. Energie je schopnost těles vykonávat práci. Energie: 1.) kinetická (pohybová) energie E k; 2.) potenciální (polohová) energie E p 1.) Kinetická energie. Kinetickou energii má každé těleso, které je v pohybu 2.) Potenciální tíhová energie. Potenciální energii má každé těleso, které stojí v určité výšce nad Zemí Pomocí nových technologií však bude možné zvýšit zásoby ropy téměř šestinásobně. Naděje pro budoucnost - používání alternativních zdrojů energie. K alternativním zdrojům patří sluneční, větrná a vodní energie, chemická energie, ale také energie atomová. List5. List4. List3. List2. List1. Graf1. nn. Vývoz ropy.

Energetika v Česku - Wikipedi

Prezentace aplikace PowerPoint Author: František Langer Last modified by: Dr.PaedDr.Michal Lenert Created Date: 4/2/2004 9:10:52 AM Document presentation format: Předvádění na obrazovce Company: FTK UP Olomouc Other title Množství uvolněné energie při sopečném výbuchu je obrovské. K. Smith (2002, 157) uvádí, že při průměrné explozi je uvolněno 10 15 - 10 18 J. Pro srovnání atomová bomba o hmotnosti 1 kt by uvolnila energii pouze o velikosti 4 x 10 12 J Energie slunečních paprsků dopadajících na Zem je obrovská - 12 000x větší než celosvětová spotřeba paliva. Sluneční paprsky rozptýlené po celé ploše se musejí nejdříve zachytit, jejich energie odebrat a přeměnit na elektřinu teplo do domácností a elektráren Jaderná energie je energie, kterou je možno získat z jaderných reakcí v atomového jádře, probíhající ve speciálním zařízení, a označení pro oblast technologie zabývající se jejím využitím. Nepřesně je někdy označována jako atomová energie.Pro mírové účely se v současnosti průmyslově využívá štěpné reakce uranu nebo plutonia, uvažuje se rovněž a. Rande s Fyzikou - Práce, výkon, energie. 00:00:15 Ahoj! Ne, není to chyba ve vysílání, 00:00:17 skutečně začíná další Rande s fyzikou. 00:00:21 Akorát dneska sem chtěla začít trošku stylově, 00:00:22 protože řeč bude o práci.; 00:00:24 Nejdřív si ale práci rozdělme.; 00:00:27 Teda ne, že bych chtěla nějakou práci rozdělovat mezi vás

Tepelné spotrebiče – Horizontálna batéria na okamžitý

Obnovitelné zdroje Skupina ČEZ - O Společnost

1: PRÁCE. ENERGIE. TEPLO : PRÁCE. VÝKON: 1.1 Práce: 1.2 Práce při zvedání tělesa kladkami: 1.3 Výkon: 1.4 Výpočet práce z výkonu a času. Účinnost Fyzika | Práce - výkon - energie 1 PRÁCE - VÝKON - ENERGIE 1. Vysvětli, kdy ve fyzice řekneme, že se koná práce: 2. V následujících situacích rozhodni, kdy konáš práci: A) držíš v ruce tašku a nepohybuješ s ní B) zvedáš tašku na lavici C) neúspěšně se snažíš odtlačit skříňku D) házíš míč do koše 3 Tepelné motory - úvod - prezentace. Tepelný motor je stroj, který přeměňuje část vnitřní energie paliva (uvolněné hořením) na mechanickou práci. Tato přeměna není dokonalá, charakterizuje ji veličina účinnost η.. Tepelné motory Ťaháky-referáty Obnovitelné zdroje energie Energetický audit ve Španělsku ukázal, že v době od půlnoci do sedmé hodiny ranní dodaly solární panely ve sledovaných měsících do energetické sítě celkem 4500 megawatthodin elektrické energie Prezentace aplikace PowerPoin Online kalkulačky provádějí převody metrických, angloamerických i jiných jednotek. Náš web vám umožní snadný a rychlý výpočet

Sluneční (solární) energie: referá

Prezentace aplikace PowerPoint Author: Muf Last modified by: Marian Created Date: 5/11/2008 4:12:14 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Company: KMI UP Olomouc Other title SPVEZ je sdružení nezávislých výrobců energie z obnovitelných a alternativních zdrojů, zejména z malých vodních elektráren. Poradenské služby a vzdělávání v oblasti energetiky a životního prostředí. Energetické audity. Energetická legislativa. Státní programy podpor úspor a obnovitelných zdrojů energie. Dotazy a diskuse Úspory energie při svícení a provozu spotřebičů Začněme levně a prakticky, abychom na sebe dobře viděli třeba v diskusním fóru. LED zářivky mají oproti svojí tradiční předchůdkyni, wolframové žárovce, zhruba 7krát menší spotřebu energie a 4krát nižší výslednou cenu při stejném množství světla

ZŠ VNB III / 04 - Přeměna energie

 1. Web Svazu Odborových Sdružení ENERGIE . Vyhledávání. Nejnovější příspěvky. SOS ENERGIE; Nejnovější komentář
 2. Energie mořské vody. Výklad; Foto; 3D Obnovitelné zdroje energie; Virtuální prohlídky obnovitelných zdrojů ČEZ; Vodní elektrárny. Vodní elektrárna podrobně. Charakteristika zdroje; Hráz; Přehradní nádrž; Přiváděcí a odtokové potrubí; Plavební komora, zdymadlo; Kaplanova turbína; Francisova turbína; Elektrický.
 3. Energie. Vyhledávání Hledat: Úvod > Webová prezentace byla spuštěna. Webová prezentace byla spuštěna 27.01.2013 22:16. Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. V tomto článku popište, proč jste spustili novou prezentaci a co přinese návštěvníkům. Uveďte jaké máte cíle s projektem a co přinese uživatelům
 4. utu. Jaká je rychlost vody? 5 m/s 10 m/s 15 m/s 25 m/s 118. Při ustáleném proudění protéká hadicí o průměru 1 cm 30 litrů vody za
 5. Elektrizační soustava slouží k přenosu a rozvodu elektrické energie z místa výroby do místa spotřeby. Elektrizační soustavu tvoří elektrické stanice, výrobny elektrické energie a elektrické sítě. Elektrizační soustavu dělíme na přenosovou a distribuční soustavu
 6. ulostí
ZŠ Školní 226 KapliceSkleníkový efekt – WikipediePlzeňský kraj | ZemědělecTropické (deštné) lesy - ppt stáhnoutekologické zemědělství | Úroda

Prezentace aplikace PowerPoint Author: pavelknize Created Date: 10/7/2013 10:11:14 PM. energie, a tím i své výdaje. Častá kritika, že čím méně energie spotřebo-vávám, tím více peněz to stojí, je pravdivá jen do jisté míry. Stále existuje řada možností, jak uspořit. Ty nejméně nákladné a ekonomicky nejvýhodnější úspory jsou spojeny se změnou uživatelského chování. Každý může začít. Jaderná fúze je zdrojem energie budoucnosti, který by mohl zpomalit globální oteplování. Jde o téměř nevyčerpatelný zdroj, který je bezpečný, protože neexistuje riziko výbuchu a nekontrolované reakce. Navíc je ekologický, udržitelný a na rozdíl od jaderných elektráren neprodukuje radioaktivní odpad Nejběžnější způsob získávání energie obsažené v zemi a vodě je využití tepelných čerpadel. Níže uvádíme odkaz na článek, který právě o této problematice pojednává. Součástí článku je i audio prezentace, která zazněla z úst našeho technického ředitele, pana Milana Trse na posledních seminářích STP

 • Bmw x8.
 • Celeste buckingham svadba.
 • Cuketová bábovka s tvarohem.
 • Průměrná roční míra inflace 2018.
 • Papoušek mnohobarvý prodej.
 • Květinářství tulipány.
 • Hormon pro růst vlasů.
 • Závěsný systém na skříňky.
 • Jak upravit obsah ve wordu.
 • Komunikace se zahrobim.
 • Zahradní vysavač lidl.
 • Vánoční premiery.
 • Lena brauner koupit obraz.
 • Svatební hostina moravskoslezský kraj.
 • Imatrikulace právnická fakulta.
 • Super g sochi 2019.
 • Arménie křesťanství.
 • Vysoký tlak a let letadlem.
 • Obleky bandi.
 • Stds.
 • Latex tučné písmo v matematice.
 • Tvarování lyžařských bot praha.
 • Divergence gradient identities.
 • Filmy o lucidním snění.
 • Libanon bezpečnost.
 • Starožitnictví kuří rynek ostrava.
 • Bezpečné chování na internetu hra kyberšikana.
 • Cukrovka a med.
 • Žehlení vousu.
 • Forex factory.
 • Tmelení sádrokartonu bez pásky.
 • Hex to hsl.
 • Nejlepší televize do 15000 2017.
 • Limit alkoholu do australie.
 • Dětská přenosná obrna.
 • Warcraft film online.
 • První práce po škole.
 • Aetr 561.
 • Šátkování youtube.
 • Bílo modrá koupelna.
 • Nome alaska ufo.