Home

Hydroxidy referát

Chemický děj -Hydroxidy -Vlastnosti a význam hydroxidů OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: žáci chápou rozdělení hydroxidů, jejich společné vlastnosti a význam pro člověka. KLÍČOVÁ SLOVA: rozpustné a nerozpustné hydroxidy, uhličitan, hydroxid amonný METODICKÉ POZNÁMKY: Na začátku prezentace je nutné provést buď demonstrančn Zdánlivé hydroxidy halogenů, nekovů a polokovů jsou ve skutečnosti kyseliny. Tyto látky se nechovají jako hydroxidy, ale jako kyseliny, tedy odštěpují kationt H +. Některé hydroxidy se však částečně chovají jako kyseliny, zejména hydroxid hlinitý je schopen reagovat s kovovým sodíkem za vzniku hlinitanu sodného referát: Hydroxidy (Hydroxidy) Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky. Přihlášen Kyseliny a hydroxidy - názvosloví - Word 2007 (04_Ch9_doc) Kyseliny významné v životě člověka - Word 2007 (06_Ch9_doc) Kyseliny, hydroxidy, oxidy - názvosloví - Word 2007 (05_Ch9_doc Hydroxidy jsou tříprvkové sloučeniny, které obsahují aniontovou skupinu OH-. Podobně jako oxidy, vznikají odtržením 1 atomu vodíku z molekuly vody (H 2 O). Proto mají hydroxidy ve svých sloučeninách oxidační číslo I-. Maximální oxidační číslo atomu třetího prvku, nejčastěji kovu, je v těchto sloučeninách IV+

Kyseliny, hydroxidy. 7 decembra, 2012 0 Comments Praktické pomôcky, Ťaháky 1565 Views. Share the story Facebook Twitter Google+ Pinterest. Bezkyslikaté: HI F-I kyselina flôrovodíková . HI Cl-I kyselina chlorovodíková. 18 prezentace Hydroxidy + pracovní list 34 19 prezentace Kyselost a zásaditost, indikátory, pH + pracovní list 35 20 prezentace Neutralizace + pracovní list 35 21 prezentace Soli + pracovní list 36 22 pracovní list Látka a t ěleso, vlastnosti látek k prezentaci 2 23 pracovní list Sm ěsi, odd ělování složek sm ěsí k. Hydroxidy (zásady) Hydroxidy - jsou tříprvkové sloučeniny, které obsahují hydroxidové aniony OH-vázané na kationy kovu (popř. na amonný kation NH 4 +). Ve vodném roztoku se štěpí na ionty: hydroxid kation kovu + OH- NaOH Na + + OH- Ca(OH) 2 Ca 2+ + 2 OH- Ve vodě rozpustné hydroxidy a jejich koncentrované roztoky (nazývané louhy) jsou žíraviny

Hydroxidy - Wikipedi

 1. ová NH 2- kyselina a
 2. referát: Chemické názvosloví Přehled studijních materiál OH skupina- neboli hydroxidy mají oxidační číslo rovno -I ( H + O = OH) SOLI Názvy solí musíme rozdělit na dvě skupiny a to na skupinu vzniklých z bezkyslíkaté kyseliny nebo z kyslíkaté
 3. Hydroxid sodný (NaOH) je silně zásaditá anorganická sloučenina.Zastaralé triviální názvy této látky jsou natron nebo louh sodný.V potravinářství je označován kódem E 524.V čistém stavu je to pevná bílá látka ve formě malých perliček, peciček, lístečků nebo granulí, silně hygroskopická a pohlcující oxid uhličitý ze vzduchu, čímž vzniká uhličitan.
 4. Hydroxidy jsou tříprvkové sloučeniny, které obsahují HYDROXIDOVÉ ANIONTY OH-vázané na kationty kovu (případně na kation amonný NH 4 +).. 1. POMOC při jejich zasažení silným hydroxidem. Postižené místo omýváme proudem studené vody
 5. hydroxidy další sloučeniny kyslíku hyperoxidy ozonidy peroxidy hydrogenperoxidy sloučeniny nekovů a polokovů boridy acetylidy karbidy silicidy nitridy amidy imidy fosfidy.
 6. E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké školy
 7. y - referát (Chemie) Vodík - referát (Chemie) Vliv xenobiotik na lidský organismus - referát (Biologie) Komentáře k referátu Voda, vodík.

Vytisknout referát Přidat referát do záložek. Keramika. Hlíny jsou zeminy obsahující 30 až 50% jíloviny a dále humus, křemičitany, hydroxidy železa, zvětralé horniny apod. Taviva(živec, vápenec aj.) jsou látky, které mimo jiné snižují vypalovací teplotu. Ostřiva(křemenný písek, šamot aj.) jsou látky které mimo. Symbolika: -Pro označení čistých látek se používá CHEMICKÁ ZNAČKA=symbol pro1 atom prvku.-Pro (Chemické názvosloví, Chemie referát Chemické názvosloví - referát. iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy Vytisknout referát Přidat referát do záložek. Hydroxideriváty. Hydroxyderiváty. 1/ Rozdíl mezi alkoholy a fenoly Alkoholy mají OH skupinu vázaniou na alyfatickém řetězci a fenoly na aromatickém jádře. 2/Rozdělení alkoholů - podle funkční skupin Voda, vodík - referát. Hledej: iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy. Anorganické jsou kyseliny, hydroxidy, hydridy a organické uhlovodíku, jejich deriváty a přírodní látky. Hydridy - binární sloučeniny vodík

Hydroxidy - referát - Seminárky, referáty, maturitní

Zobrazit obrázky k referátu Vytisknout referát Kyseliny DEFINICE Kyseliny jsou sloučeniny, které ve vodných roztocích kromě kationtů vodíku neodštěpují žádný jiný kationt. PŘÍKLADY s amfoterními hydroxidy; vzniká sůl a voda: 2HNO3 + Zn (OH)2 = Zn (NO3)2 + 2H2O - dusičnan zinečnatý + voda. Všetko, čo študent potrebuje - referáty, ťaháky, čitateľský denník, slohy, úvahy, SOČ, životopis Oxidy a hydroxidy: Oxidy jsou sloučeniny kyslíku. Patří sem minerály navzájem odlišné vlastnostmi i způsobem vzniku a výskytu. Mezi nejhojnější a nejvýznamnější patří křemen (SiO 2), hematit (Fe 2 O 3) a korund (Al 2 O 3). Mnoho z nich je důležitými rudami železa a cínu. Další jsou ceněné drahokamy (rubín a safír)

Kyseliny a hydroxidy - ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovic

Charakteristika o nahrazujeme jeden nebo více atomů vodíku za jednovaznou HYDROXYLOVOU SKUPINU -OH. o když je -OH skupina vázaná na uhlíkový atom, který není součástí aromatického kruhu, jedná se o ALKOHOLY, které dále dělíme na: § primární, sekundární a terciární , podle toho, zda uhlík s -OH skupinou je navázaný na jeden, dva nebo tři další uhlík Dezinfekce a sterilizace ve zdravotnických zařízeních jsou úkony, které provádějí proškolení zdravotničtí pracovníci. Používané postupy a prostředky podléhají schválení hlavního hygienika ČR a jsou upraveny příslušnou hygienickou legislativou Halogenidy Jedná se o sloučení halogenu (fluor, chlor, brom, jod) s jiným, elektropozitivnějším prvkem, kromě kyslíku a vodíku. Jsou to také soli halogenovodíkových kyselin Oxidační číslo halogenu v halogenidu je vždy -I Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for Jak vzniká vynález? To všichni vědí, že je něco nemožné, a pak se objeví nějaký blázen, který neví, že je to nemožné, a vyrobí to

ZŠ a MŠ Dr. Joklíka. příspěvková organizace města Kyjova. Sídliště U Vodojemu 1261 69701 Kyjov, okres Hodonín. IČO: 4884774 STUDUJU.cz referáty, čtenářský deník... Start: Zaregistrovat se. Předměty: Angličtina Biologie Dějepis Francouzština Fyzika Hudební výchova Chemie Informatika Literatura Matematika Mluvnice Němčina Ruština Sadovnictví Sloh Španělština Základy společenských věd Zeměpi Tyto pěkně zachovalé útvary však nejsou zkamenělé otisky rostlin, ale pouhé vyloučeniny minerálů z roztoků ( hydroxidy železa a manganu ), které se vysrážely v nepravidelných trhlinkách nebo ve vrstevních spárách. Nazývají se dendrity

Průmyslově se připravují tavením SiO 2 s uhličitany nebo hydroxidy alkalických kov A a IV. A skupiny (bor, referát, referát z Chemie, uhlík, Výroba skla. Bookmark the permalink. Post navigatio 2 žula, rula Výjimkou jsou jednoduché (mono minerální) horniny Mramor (Je tvořen pouze jedním minerálem - kalcitem.), vápenec, sádrovec Dělení hornin Horniny dělíme do tří skupin, podle toho, jak vznikly Usazené - vznikají usazováním produktů zvětrávání starších hornin, chemický

Hydroxidy - Názvosloví

H23-video Oxidy a hydroxidy - železné a uranové rudy (DVD) Cena: 790.00 Kč: Ukázané minerály doplňují či nahrazují přírodniny chybějící ve školní sbírce,ukazují jejich vznik,výskyt,vlastnosti a význam pro člověka. Železná a uranová ruda. Animace krystal.mřížek a krystal.tvarů (20 min., 1 x DVD) Základy systematické mineralogie Definice minerálu. Minerál je prvek nebo sloučenina, která je za normálních podmínek krystalická (s řadou výjimek) a která vznikla jako produkt geologických procesů. Minerální druh se od ostatních minerálních druhů odlišuje specifických chemickým složením, specifickou strukturou nebo složením i strukturou současně

Kyseliny, hydroxidy Referát

Barva mramorů je bílá, světle šedá a v závislosti na povaze jemného pigmentu načervenalá, zelenavá, tmavě šedé až černá. Pigment obvykle tvoří oxidy nebo hydroxidy železa, chlorit nebo grafit. Textura je masivní nebo páskovaná, mramory jsou horniny drobně nebo středně zrnité ale i velmi hrubě zrnité Vlastnosti - disociace kyseliny •Ve vodných roztocích odštěpují + kation vodíku H (způsobuje kyselost roztoku). •Kation H+ se spojí s molekulou vody a vzniká tzv. oxoniový kation H Kyslíkaté kyseliny (oxokyseliny) Názvosloví kyselin záleží na oxidačním čísle (náboji) kyselinotvorného prvku. Podíváme se na vzorec H 2 SO 4.Z něj vidíme, že iontů vodíků je 2, síry 1 (jednička se nepíše) a kyslíků 4. Náboj kationtu vodíku je +1, a protože vodíku máme dva, celkový náboj je +2 Hydroxidy uč. 68 - 69, PS 60/3,4,5. Vypracovat a poslat na rihova@santoska.cz referát na téma skleníkový efekt se zaměřením na ty oxidy, které se na něm podílejí. Prosím stručný, srozumitelný a uveďte zdroje (jeden zdroj nestačí)

2.11. - 6.11. - Hydroxidy - obecný vzorec X (OH) n, kde X je hydroxidotvorný prvek a n koeficient, pro který platí 1 - 3 neboť X mohou být prvky I, II a III skupiny. Ruské revoluce - ( referát - Černý ) a ostatní stručný. Peroxid vodíku (vzorec H 2 O 2) je nejjednodušším zástupcem peroxidů.Nejčastěji se tato látka nazývá peroxid vodíku. Vlastnosti. Jedná se o bezbarvou kapalinu s kovovou chutí, která se rozpouští v jakémkoliv poměru pomocí vody, alkoholu a etheru oxidy a hydroxidy: hematit Fe2O3 chryzoberyl BeAl2O4 kasiterit SnO2 korund Al2O3 křemen SiO2 Referát 649 Broušení a leštění drahých kamenů jsou základní operace zušlechťování drahých kamenů. V nejstarší minu-losti byla hojná výroba tzv. nepravidelných brusů, kdy šlo. Info - Tisknout - Poslat(@) - Uložit->Moje referáty - Přidat referát. Celulóza celulóza - glukosový polysacharid ( C6H10O5)n ,vytvářející přímé,nevětvící se řetězce z opakujících se jednotek celobiosy.Stupeň polymerace anhydroglukosových - ze dřeva je lze separovat alkalickou extrakcí hydroxidy a vysrážení

Chemie 8.-9. ro čník - zsvolyne.c

Probírané učivo: HYDROXIDY - štěpení hydroxidů na ionty Chemie 8.B 17.3. 2014. Úvod hodiny: Do ŽK zapíšeme obě části opakovacího testu - sulfidy a oxidy + halogenidy. Probírané učivo: HYDROXIDY - definice, princip tvorby názvů, vzorců, štěpení hydroxidů na ionty Chemie 8.B 12.3. 201 knize referát. Jednikáři přetou dv knihy a vypracují dva referáty. y a způsob odevzdání bude upřesn n v google uþebn . Podrobné zadání - viz google Hydroxidy.pdf 3. Pokraovat v procviþování názvosloví předchozích chemických slouenin 4. Příloha a odkazy jsou zveřejn ny v google uebn v předmtu Vím, že denaturaci způsobují silné kyseliny, hydroxidy, kationty těžkých kovů.. Je zde něco, co bílkoviny vyloženě nedenaturuje? :) -Chemie - Hydroxyderiváty - Referát (2)-Reakce vzor (1)-Příklad chemie (4)-Chemie (3)-Výpočet rovnovážné konstanty (5 Školní vzdělávací program (celý dokument) pro obor Autotroni

Hydroxidy - Tiscali

Kyseliny a hydroxidy - viz google učebna Hudební výchova Opakování - časová osa Dodělat referát, kdo neodevzdal! (Google učebna) Výtvarná výchova Kde bych chtěl jednou prožít dovolenou svých snů. Tělesná výchova Udržuj svoji kondici :) Ruský jazyk viz Google učebna Německý jazy Referát pro vědeckou a výzkumnou činnost Referát personální a mzdový Hydroxidy je zakázáno skladovat spolu s kyselinami! Ve vlhkém prostředí stykem s některými kovy může vznikat vysoce hořlavý vodík s nebezpečím exploze NEZkreslená věda III: třetí série vzdělávacího cyklu Akademie věd České republiky. Aktuální témata i vědecké evergreeny, jak jste je dosud neviděli - totiž N.. Hydroxidy - vlastnosti, názvosloví, užití vybraných prakticky významných hydroxidů. Bezpečnost práce, první pomoc. Kyseliny - vlastnosti, názvosloví, užití vybraných prakticky významných kyselin. Bezpečnost práce, první pomoc. Kyselost a zásaditost vodných roztoků. Fyzik prosím ty co si zatím nevybrali referáty, aby tak učinili nejpozději do 5.4.2020, jinak vám referát budu muset přidělit sama. Volná témata: Srážky a jejich měření, Tlak vzduchu , Teplotavzduchu; Meteorologickástanice; Skleníkovýefekt. Pro tento týden máte zpracovat zápis za str. 158 - 163

referáty a taháky - Chemi

Kyseliny a hydroxidy - viz google učebna Hudební výchova Dodělat referát, kdo neodevzdal! Opakování - časová osa Google učebna Výtvarná výchova Kde bych chtěl jednou prožít dovolenou svých snů. Tělesná výchova Udržuj svoji kondici : Ruský jazyk viz Google učebna Německý jazy Vypracovat referát/prezentaci, do 21. 4. zaslat na e-mail: saidlovaj@seznam.cz), téma: Historická osobnost (výběr je na vás, může se jednat i o osobnost z moderních dějin). Studijní materiály ke stažení zde. Zeměpis. Hydroxidy - vypsat nebo nalepit výklad. Jsou však neústrojné­ho původu, neboť jsou tvořeny oxidy nebo hydroxidy železa a manganu. Artefakty. Pod tímto názvem rozumíme v přírodních vědách výrobek záměrně zhotovený člověkem. Zpravidla jsou to kameny opracované člověkem nebo různé nástroje z odolného materiálu jako pazourku, křemene, kosti atd

Domácí úkoly 8.6.-12.6.2020. Učebnice str 98/ 17, 18. Kdo si ještě nenapsal dny v týdnu (úkol z minulého týdne), tak si je napíše a naučí se je (tato slova naleznete i v pracovním sešitě na straně 90 - 91; der Montag, der Dienstag) Kyslík (chemická značka O, latinsky Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.Je biogenním prvkem a jeho přítomnost je nezbytná pro existenci většiny živých organismů na této planetě.Autorem jeho českého názvu je Jan Svatopluk Presl. Při dýchání vzduchu o obsahu kyslíku větším než 75 % (za normálního atmosférického. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: Úřad městské části Brno-Bosonohy, referát životního prostředí, Martina Dvořáková, tel. 547 422 711, e-mail: martina.dvorakova@bosonohy.cz. Úřední hodiny: Pondělí 8:00 - 17:30 hod, Středa 8:00 - 17:30 hod (polední přestávka 11:00-12:00)

B3 Referát - studenti vypracují a přednesou referát na zadané téma, které se bude vztahovat k probíraným tématům (promluva cca 5-10 min + písemná osnova) A6 Kyseliny, hydroxidy, pojem kyselosti a zásaditosti, pH, neutralizace, soli. Výskyt a význam v přírodě i pro člověka. (únor/březen - Marek M. Hydroxidy, názvosloví Vlastnosti a využití hydroxidu sodného, draselného a vápenatého Kyselost a zásaditost vodných roztoků popíše vlastnosti vybraných kyselin a hydroxidů popíše bezpečné ředení koncentrovaných kyselin a bezpečné rozpouštění hydroxidů popíše 1. pomoc při zasažení lidského těla těmito látkam Fenolftalein - nebezpečný, podezření na genetické poškození, podezření na poškození reprodukční schopnosti, může vyvolat rakovinu.. dle GHS: dle staršího značení: Sodík - nebezpečný, prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů, způsobuje poleptání.. dle GHS: dle staršího značení CaO vlivem vlhkosti a vzdušného CO2 přechází přes hydroxidy na uhličitany, ve kterých je kontaminant velmi pevně vázán. - Kompostování Obecně známá zemědělská technologie, pomocí které je možné zneškodňovat materiály kontaminované ropnými látkami organickými látkami, které jsou do kompostu v určitém poměru.

Chemické názvosloví - referát - Seminárky, referáty

8.6. - 12.6. Zdravím třídu 8.A, nejdříve vás chválím, jak jste po celou dobu zvládali a zvládáte domácí výuku. V tomto vícestránkovém dokumentu posílám další učivo, které bude nezbytné k navázání v příštím školním roce 12. s a p kovy 1) s prvky - max. 2 val. e- v orbitalechns Dělení:1) I.A skupina =alkalické kovy + H 2) II.A skupina =kovy alkal. zemin + Be, Mg/Mg a Be se oddělují spíše kvůli vlastnostem/ Typické kovy:- atomy vázané kovovou vazbou, vázány v mřížce + volné e-(elektronový plyn) - výskyt jen ve sloučeninách - oba val. e- v s - orbitalu, mají se o 1 či 2.

Video: Hydroxid sodný - Wikipedi

B5 Referát - studenti vypracují a přednesou referát na téma, které se bude vztahovat k probíraným tématům (promluva cca 5 - 10 min + písemná osnova) hydroxidy. Vlastnosti, výskyt, význam v přírodě a pro člověka. (říjen) A4* Hmotnostní vztahy v chemii, poměry, reakční poměry. Student chápe princip Chem. Listy 111, 197 205 (2017) Referát . 198 . p ř edstavují lu vznikají kvartérní amonium-hydroxidy (s chéma 13) 22,23. Tyto silné organické báze p. 7 6.3. Analytické aplikace oxidačně-redukčních reakcí 172 6.3.1. Kvalitativní analýza 173 6.3.2. Kvantitativní analýza 174 6.4 Chem. Listy 110, 386 394 (2016) Referát . 386 . M ARTIN P YKAL, R ADEK Z BO Ř IL a M ICHAL. O záno, že nap ř. reakcí s hydroxidy dochází za b. automechanik - Integrovaná střední škola Slaný Integrovaná střední škola Slaný Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK OBSAH Identifikační údaje.. 1 Profil absolventa.. 2 Pracovní uplatnění absolventa.. 2 Výsledky vzdělávání.. 2 Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním, občanském i osobním životě.. 3 Způsob ukončení. Jíly dále obsahují různé příměsi, např. křemen, slídy, karbonáty, organickou hmotu, oxidy a hydroxidy Fe a další. Barvy mají různé podle příměsí - bílé, šedé, žluté, hnědé, fialové a další. Druhotně mohou být zpevněné - jílovce, případně navíc nemetamorfně rekrystalizované - jílovité břidlice..

 • Pracovní skupina k seznamu zdravotních výkonů.
 • Menu globus opava.
 • Bílé elastické kalhoty.
 • Oprava xenonových světel.
 • Karmický partnerský horoskop.
 • Dukelský průsmyk munice.
 • Hurikan katrina.
 • Bolest čéškového vazu.
 • Www obec kobylí.
 • Toxická epidermální nekrolýza příznaky.
 • Co pod krbová kamna.
 • Nejlepší kosmetika české budějovice.
 • Připojení přívěsu video.
 • Latino dance brno.
 • Nábytek ve stylu francouzského venkova.
 • Nohavica dcera.
 • Hormon pro růst vlasů.
 • R strauss.
 • Domácí granule pro psy recept.
 • Dna virus.
 • Kalač na dřevo.
 • Souhvězdí hydry.
 • Sekani travy o svatcich.
 • Počítat synonymum.
 • Červený jetel tablety.
 • Epidemie eboly.
 • Test pneumatik adac.
 • Rekonstrukce bytu cena diskuze.
 • Gamestolearnenglish phrasal verbs.
 • Lupenkove nehty.
 • Kontrola imei samsung.
 • Povodně v čr 2018.
 • Bioaktivní selen a zinek diskuze.
 • Nicki minaj barbie dreams preklad.
 • Sb prvek.
 • Nejhezci clovek na svete.
 • Karavan usa prodej.
 • Model agency praha.
 • Vývoj plodu 28 týden.
 • Happy birthday gif funny.
 • Wolverine logan.